Thông tin liên hệ

Quốc Trần - Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ hỗ trợ 0906891294 Zalo
Mạng xã hội
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm flatsome trong wordpress siêu đẹp và đơn giản
Avatar
Cá Mập
 • 22/01/2022
 • Flatsome

Để hướng dẫn bạn có thể tạo danh mục sản phẩm flatsome trong wordpress, chúng ta sẽ tiếp tục series hướng dẫn các bạn tùy biến Flatsome một cách đẹp nhất mà không cần biết code :D. Nghe có vẻ đơn giản nhưng bạn cần phải biết sơ về code tí mới làm được nhé!

Nào bắt đầu thôi LET’S GO!

Tạo danh mục sản phẩm trong wordpress siêu đẹp

Thêm vào file functions.php

Hàm dưới đây giúp bạn tạo Element cho flatsome dùng để kéo thả ở bất kì vị trí của page nào mà bạn muốn hiện thị. Chèn code vào file functions.php

function ttit_add_element_ux_builder(){
 add_ux_builder_shortcode('title_with_cat', array(
  'name'   => __('Title With Category'),
  'category' => __('Content'),
  'info'   => '{{ text }}',
  'wrap'   => false,
  'options' => array(
   'ttit_cat_ids' => array(
    'type' => 'select',
    'heading' => 'Categories',
    'param_name' => 'ids',
    'config' => array(
     'multiple' => true,
     'placeholder' => 'Select...',
     'termSelect' => array(
      'post_type' => 'product_cat',
      'taxonomies' => 'product_cat'
     )
    )
   ),
   'img'  => array(
    'type'  => 'image',
    'heading' => 'Image',
    'default' => '',
   ),
   'icon_color' => array(
    'type'    => 'colorpicker',
    'heading'   => __( 'Icon Color' ),
    'description' => __( 'Only works for simple SVG icons' ),
    'format'   => 'rgb',
    'position'  => 'bottom right',
    'on_change'  => array(
     'selector' => '.icon-inner',
     'style'  => 'color: {{ value }}',
    ),
   ),
   'style' => array(
    'type'  => 'select',
    'heading' => 'Style',
    'default' => 'normal',
    'options' => array(
     'normal'   => 'Normal',
     'center'   => 'Center',
     'bold'    => 'Left Bold',
     'bold-center' => 'Center Bold',
    ),
   ),
   'text' => array(
    'type'    => 'textfield',
    'heading'  => 'Title',
    'default'  => 'Lorem ipsum dolor sit amet...',
    'auto_focus' => true,
   ),
   'tag_name' => array(
    'type'  => 'select',
    'heading' => 'Tag',
    'default' => 'h3',
    'options' => array(
     'h1' => 'H1',
     'h2' => 'H2',
     'h3' => 'H3',
     'h4' => 'H4',
    ),
   ),
   'color' => array(
    'type'   => 'colorpicker',
    'heading' => __( 'Color' ),
    'alpha'  => true,
    'format'  => 'rgb',
    'position' => 'bottom right',
   ),
   'width' => array(
    'type'  => 'scrubfield',
    'heading' => __( 'Width' ),
    'default' => '',
    'min'   => 0,
    'max'   => 1200,
    'step'  => 5,
   ),
   'margin_top' => array(
    'type'    => 'scrubfield',
    'heading'   => __( 'Margin Top' ),
    'default'   => '',
    'placeholder' => __( '0px' ),
    'min'     => - 100,
    'max'     => 300,
    'step'    => 1,
   ),
   'margin_bottom' => array(
    'type'    => 'scrubfield',
    'heading'   => __( 'Margin Bottom' ),
    'default'   => '',
    'placeholder' => __( '0px' ),
    'min'     => - 100,
    'max'     => 300,
    'step'    => 1,
   ),
   'size' => array(
    'type'  => 'slider',
    'heading' => __( 'Size' ),
    'default' => 100,
    'unit'  => '%',
    'min'   => 20,
    'max'   => 300,
    'step'  => 1,
   ),
   'link_text' => array(
    'type'  => 'textfield',
    'heading' => 'Link Text',
    'default' => '',
   ),
   'link' => array(
    'type'  => 'textfield',
    'heading' => 'Link',
    'default' => '',
   ),
  ),
 ));
}
add_action('ux_builder_setup', 'ttit_add_element_ux_builder');


function title_with_cat_shortcode( $atts, $content = null ){
 extract( shortcode_atts( array(
  '_id' => 'title-'.rand(),
  'class' => '',
  'visibility' => '',
  'img' => '',
  'icon_color' => '',
  'inline_svg' => 'true',
  'text' => 'Lorem ipsum dolor sit amet...',
  'tag_name' => 'div',
  'sub_text' => '',
  'style' => 'normal',
  'size' => '100',
  'link' => '',
  'link_text' => '',
  'target' => '',
  'margin_top' => '',
  'margin_bottom' => '',
  'letter_case' => '',
  'color' => '',
  'width' => '',
  'icon' => '',
 ), $atts ) );
 $classes = array('container', 'section-title-container');
 if ( $class ) $classes[] = $class;
 if ( $visibility ) $classes[] = $visibility;
 $classes = implode(' ', $classes);
 $link_output = '';
 if($link) $link_output = '<a href="'.$link.'" target="'.$target.'">'.$link_text .'</a>';
 $small_text = '';
 if($sub_text) $small_text = '<small class="sub-title">'.$atts['sub_text'].'</small>';
 if($icon) $icon = get_flatsome_icon($icon);
 // fix old
 if($style == 'bold_center') $style = 'bold-center';
 $css_args = array(
  array( 'attribute' => 'margin-top', 'value' => $margin_top),
  array( 'attribute' => 'margin-bottom', 'value' => $margin_bottom),
 );
 if($width) {
  $css_args[] = array( 'attribute' => 'max-width', 'value' => $width);
 }
 $css_args_title = array();
 if($size !== '100'){
  $css_args_title[] = array( 'attribute' => 'font-size', 'value' => $size, 'unit' => '%');
 }
 if($color){
  $css_args_title[] = array( 'attribute' => 'color', 'value' => $color);
 }
 if ( isset( $atts[ 'ttit_cat_ids' ] ) ) {
  $ids = explode( ',', $atts[ 'ttit_cat_ids' ] );
  $ids = array_map( 'trim', $ids );
  $parent = '';
  $orderby = 'include';
 } else {
  $ids = array();
 }
 if ( $img && ! is_numeric( $img ) ) {
  $org_img = $img;
 } elseif ( $img ) {
  $img_src = wp_get_attachment_image_src( $img, $image_size );

  if ( $img_src ) {
   $org_img  = $img_src[0];
   $org_height = $img_src[2];
   // Check if width and height is set, because svg images has no size.
   if ( $img_src[1] > 0 && $img_src[2] > 0 ) {
    $width = $img_src[1];
    $width = ( intval( $height ) / intval( $org_height ) ) * intval( $width ) + ( intval( $padding ) * 2 ) . 'px';
   } else {
    $width = 'auto';
   }
  }
 }

 $css_args = array(
  'icon_border' => array(
   'attribute' => 'border-width',
   'unit'   => 'px',
   'value'   => $icon_border,
  ),
  'icon_color' => array(
   'attribute' => 'color',
   'value'   => $icon_color,
  ),
 );
 
 $args = array(
  'taxonomy' => 'product_cat',
  'include'  => $ids,
  'pad_counts' => true,
  'child_of'  => 0,
 );
 $product_categories = get_terms( $args );
 $hdevvn_html_show_cat = '';
 if ( $product_categories ) {
  foreach ( $product_categories as $category ) {
   $term_link = get_term_link( $category );
   $thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $category->term_id, 'thumbnail_id', true );
   if ( $thumbnail_id ) {
    $image = wp_get_attachment_image_src( $thumbnail_id, $thumbnail_size);
    $image = $image[0];
   } else {
    $image = wc_placeholder_img_src();
   }
   $hdevvn_html_show_cat .= '<li class="camap_cats"><a href="'.$term_link.'">'.$category->name.'</a></li>';
  }
 }
 return '<div class="'.$classes.'" '.get_shortcode_inline_css($css_args).'><'. $tag_name . ' class="camap-title-cat" style="background-image:url('.$org_img.')"><h3 class="section-title-main" '.get_shortcode_inline_css($css_args_title).'> '.$icon.$text.$small_text.' </h3>

 	<div class="camap-show-cats">'.$hdevvn_html_show_cat.'</div>'.$link_output.'</' . $tag_name .'></div><!-- .section-title -->';
}
add_shortcode('title_with_cat', 'title_with_cat_shortcode');

Thêm vào file css

Bạn có thể thêm bằng ftp hoặc ở Dashboard chọn Giao diện -> Sửa giao diện -> Chọn style.css và dán code này vào

.camap-title-cat {
	background-repeat: no-repeat;
  background-position: center;
	height: 100%;
  border-radius: 20px;
  padding: 20px 35px;
  background-size: cover;
}
.camap-show-cats li {
	font-size: 15px;
	margin-bottom: 5px;
	list-style: none;
	position: relative;
	padding-left: 15px;
}
.camap-show-cats li:before {
	content: '';
	position: absolute;
	left: 0;
	width: 6px;
	height: 6px;
	background-color: green;
	border-radius: 99px;
	top: 0;
	bottom: 0;
	margin: auto;
}
.camap-title-cat > a {
	background-color: #f62e2e;
  border-radius: 30px;
  color: #fff;
  font-size: 12px;
  height: 30px;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  padding: 0 20px;
  margin-top: 10px;
}

Nhận kết quả tạo danh mục sản phẩm flatsome trong wordpress: Vào giao diện UX Builder

Vậy là hướng dẫn Tạo danh mục sản phẩm flatsome trong wordpress đã xong rồi. Để hiện thị nó ra bạn vào Page UX Builder vào kéo nó ra thôi

Tạo danh mục sản phẩm flatsome
Mô tả list danh mục
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm trong wordpress - Giao diện khi đã hoàn thiện

Mình thường xuyên share code theme nhớ thường xuyên theo dõi để tải code mới nhất tại đây 

Chúc các bạn thành công ^_^ đừng quên rating nhé.

4.4/5 - (15 bình chọn)
Avatar
Cá Mập

Cá Mập code lập trình wordpress, chia sẽ kiến thức, thủ thuật về web wordpress. Liên hệ làm việc 0906 891 294 ( Phone, Zalo )